Samenvattend Rapport Perspectiefonderzoek Pleegzorg

Samenvattend Rapport

Perspectiefonderzoek Pleegzorg

Inhoudsopgave

van het

Samenvattend Rapport Perspectiefonderzoek Pleegzorg

Pedagogisch Beslis-Model voor (terugplaatsing van) pleegkinderen van 0-11 jaar

Dr. A.M. Weterings & Mr. F.A. van der Reijt
Expertisecentrum Kind in de Pleegzorg
Voorschoten

December 2022

Inhoudsopgave

1.1.     Beschrijving van het probleem: terugplaatsing van pleegkinderen
1.2.     Doel van het Pedagogisch Beslis-Model voor Pleegkinderen
1.3.     De wenselijkheid van een Kinderbeschermingsmaatregel
1.4.     Het juridische kader voor het PBM-terugplaatsingsonderzoek

2.1.     Het belang van de vroege hersenontwikkeling
2.2.     Gevolgen van een problematische opvoedingssituatie voor de ontwikkeling van het kind
2.3.     Emotionele bestaanszekerheid voor het kind
2.4.     Na uithuisplaatsing: wel of geen terugplaatsing naar (een van) de ouders?

3.1.     Inleiding
3.2.     Basis voor een pedagogisch verantwoorde terugplaatsing van een pleegkind
3.3.     Praktische opzet van het PBM-terugplaatsingstraject
3.4.     Criteria voor besluitvorming inzake wel of geen terugplaatsing
3.4.1.  Criteria voor Terugplaatsing
3.4.2   Criteria voor ‘Geen terugplaatsing’

4.1.     Stand van zaken in 2020
4.2.     De weergave van gegevens
4.3.     Inzet van een PBM-terugplaatsingstraject
4.4.     Gegevens over de 66 pleegkinderen bij de inzet van het PBM-terugplaatsingsgtraject
4.5.     Samenplaatsen van broers en zusjes
4.6.     Informatie van de ouders over hulp vóór de uithuisplaatsing van het kind
4.7.     Mening van de ouders over het PBM-terugplaatsingstraject
4.8.     Mening van de pleegouders over het PBM-terugplaatsingstraject.
4.9.     Informatie van de pleegouders over de reacties van het kind op het PBM-traject
4.10.   Gegevens over de medewerking van de betrokken instanties

5.1.     Criteria voor terugplaatsing van een pleegkind bij (een van ) zijn ouders
5.2.     Informatie van de pleegouders over het functioneren van de pleegkinderen
5.3.     Informatie van de pleegouders over de ontwikkeling van de pleegkinderen
5.4.     Resultaten inzake wel of geen terugplaatsing van pleegkinderen, per leeftijdsgroep
5.4.1.  De 13 kinderen als baby uithuisgeplaatst.
5.4.2.  De 21 kinderen, uithuisgeplaatst met 1 à 2 jaar.
5.4.3.  De 13 kinderen, uithuisgeplaatst met 3 à 5 jaar
5.4.4.  De 14 kinderen, uithuisgeplaatst met 6 à 8 jaar
5.4.5.  De   5 kinderen, uithuisgeplaatst met 9 à 11 jaar
5.5.     Totaal aantal kinderen dat (terug)geplaatst kon worden bij een van de ouders
5.6.     Terugplaatsing bij samenwonende ouders
5.7.     Informatie van pleegouders over contacten pleegkind-ouders vóór de start van het PBM-terugplaatsingtraject
5.8.     Reflectie

6.1.     Inleiding
6.2.     Kenmerken van de 13 pleegkinderen met een positief (terug-)plaatsingsadvies
6.2.1.  Periode tussen de uithuisplaatsing en de start van het PBM-terugplaatsingsgtraject
6.2.2.  Aantal verplaatsingen
6.2.3.  Hulpverlening vóór de uithuisplaatsing
6.3.     Opvang van Moeder en Kind (OMK)
6.4.     Netwerkplaatsingen: bij grootouders
6.5.     Contacten van pleegkinderen met hun grootouders
6.6.     Vergelijking van wel en niet pedagogisch verantwoord (terug-)geplaatste pleegkinderen
6.7.     Gezagsbeëindiging van de ouders en emotionele bestaanszekerheid voor pleegkinderen

7.1.     Inleiding
7.2.     De evaluatie van de opvoedingssituatie van de 3 bij hun moeder teruggeplaatste pleegkinderen
7.3.     De evaluatie van de opvoedingssituatie van de 9 niet-verplaatste pleegkinderen
7.4.     De evaluatie van de opvoedingssituatie van de 8 verplaatste pleegkinderen
7.5.     Contacten met de ouders
7.6.     Bevindingen bij de oudercontacten
7.7.     Reflectie

8.1      Aard van de pleegzorg
8.2.     Criteria voor een pedagogisch verantwoorde terugplaatsing naar (een van) de ouders
8.3.     Verdere discussie over het begrip ‘aanvaardbare termijn’

9.1.     De kern van een pleeggezinplaatsing
9.2.     De duur van een pleeggezinplaatsing
9.3.     Overwegingen bij termijnen voor terugplaatsing
9.4.     Conclusie
9.5.     Beleidsoverwegingen bij het bepalen van een ‘aanvaardbare termijn’ voor een beslissing wel of niet opgroeien bij de ouder

10.1.   Inleiding
10.2.   Informatie van de ouders over de bezoekregelingen
10.3.   Informatie van de pleegouders over de bezoekregelingen
10.4.   Wat is hier aan de hand?
10.5.   Overwegingen voor op te stellen bezoekregelingen
10.6.   Principes voor de opzet van een bezoekregeling
10.7.   Fasen in de opzet van een bezoekregeling
10.8.   Aandachtspunten voor een bezoekregeling na het opvoedingsbesluit: opgroeien in een pleeggezin

Bijlage 1

bij Samenvattend Rapport Perspectiefonderzoek Pleegzorg, December 2022.

Bijlage 2

bij Samenvattend Rapport Perspectiefonderzoek Pleegzorg, December 2022.

Casus Gijs, 7 jaar oud, wel teruggeplaatst naar de moeder