Literatuur over pleegzorg

Literatuur over pleegzorg en pleegkinderen

Literatuur over

pleegzorg en pleegkinderen

DEEL II - AUTEURS P t/m Z

Lijst met literatuur over pleegkinderen en pleegzorg

Deze lijst met literatuur over pleegzorg en pleegkinderen bestaat uit boeken en downloads over pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg. 
Vanwege de grootte van de lijst bestaat deze uit twee delen, op alfabetische volgorde van auteur. 
>>> Bekijk Literatuur over Pleegzorg en Pleegkinderen – deel 1

boek

download

link

Wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

Bekijk ook de uitgebreide lijst met wetenschappelijke artikelen op deze website
>>> Wetenschappelijke Artikelen over Pleegzorg

type

auteur(s)

titel

uitgever

Perry, Ph. (2019/2021)

Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen

Uitgeverij Balans

Pijpker, G. (2022)

Kinderbescherming: werken in een spanningsvol kader

Amsterdam: SWP

Powell, B., Cooper. G., Hoffman, K. & Marvin, B. (2014/16)

De Cirkel van veiligheid-Interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouderkind-relaties

Amsterdam: Nieuwezijds

Punselie, E.C.C. (2006)

Voor een pleegkind met recht een toekomst

Diss. Kluwer, E.M. Meijers Instituut

Roseboom, T. (2020)

De eerste 1000 dagen

Utrecht: De Tijdstroom

Roseboom, T. (2022)

Gelijk goed beginnen

Utrecht: De Tijdstroom

Ruitenberg, G.C.A.M. (2003)

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak

Amsterdam: SWP

Selwijn, J., Meakings, S. & Wijedasa, D. (2015)

Beyond the adoption order. Challenges, interventions and adoption disruptions

London: BAAF

Schofield, G., Beek, M. & Sargent, K. with Thoburn, J. (2000/2005)

Growing up in Foster Care

London: BAAF

Schofield, G., Beek, M. (2006/2010)

Attachment Handbook for Foster Care and Adoption

London: BAAF
Zie m.n. Ch. 14. p. 394-420

Schrama, W., De Groot, R., e.a. (2020)

Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nijmegen: Ars. Aequi Libri

Smaling,, H.J.A. (2017)

Maternal reflective functioning: Influence on parenting practices and the early development of externalizing behavior

GVO Drukkers & Vormgever B.V.

Smits, V. (Red.) (2017)

De bijzondere curator, stem voor het kind in het recht

Amsterdam: SWP

Struik, A. (2010/13)

Slapende honden? Wakker maken!

Amsterdam: Pearson

Thoomes-Vreugdenhil, A. (1999)

Relationeel gestoorde jongeren. Een onderscheid in verwaarlozingsproblematiek en een behandelvoorstel

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2006)

Behandeling van hechthingsproblemen

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Thoomes-Vreugdenhil, A. (2012)

Hechtingsproblemen bij kinderen

Houten: Lannoo Campus

Valenkamp, M., Sondorp, E. & Van Montfoort, A. (2017)

Pilot Bijzondere Curator/gedragsdeskundige in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda

Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda. Jrg. 12, nr.1

Van Asperen, R. (2014)

Jeugdbeschermer: een vak apart. Dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd

Amsterdam: SWP

Vandenweege, I. (2018)

Een (h)echte uitdaging. Pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan

Aurora Training Uitgeverij

Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (2007)

Pleegzorg, Jeugdzorg voor het kind. Pedagogische besluitvorming bij uithuisplaatsing

Utrecht: Agiel

Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010)

Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk

In 20 hoofdstukken worden onderwerpen, relevant voor pleegzorg, door verschillende schrijvers belicht.

Assen: Van Gorcum

Van den Bergh, P.M. (2013)

Pleegouders, een investering waard

Toelichting:
Resultaten van een enquête gehouden onder 444 pleegouders. Twee in het oog springende resultaten:
– 70% van de pleegkinderen hebben een of meer gedragsproblemen.
– Overduidelijk komt naar voren dat pleegouders veel moeite hebben met beleid en begeleiding van de gezinsvoogd. Het is de voornaamste reden om te stoppen met pleegzorg.

Amsterdam: Dickhof Design

Van der Asdonk, S. (2020)

Growing up safely. Attachment-based interventions in child protection cases

Ridderprint BV

Van der Kolk, B. (2014/2018)

Trauma sporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Eeserveen: Uitgeverij Mens! 

Van der Most, G.H.F., Bast, H., Ten Horn, G.H.M.M., Hoogwater, A. & Trooster, B.M. (Red.) (2001)

Hechting en therapeutische pleegzorg. 
Een behandelmethodiek voor kinderen met een bedreigd perspectief

Asssen: Van Gorcum

Van der Reijt, F.A. & Weterings, A.M. (2015)

Evaluatierapport over het Pedagogisch Beslis-Model voor Pleegkinderen.

Na een inleiding op het theoretisch kader en de opzet van terugplaatsingstrajecten voor pleegkinderen volgens de methode van het Pedagogisch Beslis-Model, PBM, volgen in Hst 6 de resultaten van 43 uitgevoerde terugplaatsingstrajecten, m.n. over de emotionele bestaanszekerheid voor kinderen. Het rapport eindigt met een korte beschouwing. 

Voorschoten: EC Kind in de Pleegzorg (vanaf 1-5-2021 EC Pleegkind en Pleegzorg)

Van der Zon, K. (2020)

Pleegrechten voor kinderen. Een onderzoek naar het realiseren van de rechten van kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin zijn geplaatst

Den Haag: Boomjuridisch

Van ‘t Hek, H. (Red.) (2006)

Kinderen eerst… Kijken, zien en waarnemen in de wereld van kindermishandeling, jeugdzorg en kinderbescherming

Assen: Van Gorcum

Van IJzendoorn, M.H. (1994)

Gehechtheid van ouders en kinderen

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Van IJzendoorn, M.H. (2008)

Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en veerkracht

Den Haag: Boom Academic

Van IJzendoorn, M.H. (2010)

Gehechtheid aan pleegouders

In: Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010)
Assen: Van Gorcum, p. 13-23

Van IJzendoorn R. & Bakermans-Kranenburg, M. (2010)

Gehechtheid en trauma
Diagnostiek en behandeling voor de professional

Amsterdam: Hogrefe, Uitgevers

Van Leeuwen, H. en Geeraerts, M. (2022)

Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp

Amsterdam: Boom

Vonk, M.J., De Haan, W.D., Jeppesen de Boer, C.G. & Ruitenberg, G.C.A.M.(2020)

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Den Haag: Boomjuridisch

Weijers, I. (2012)

Parens patriae en prudentie. 
Grondslagen van Jeugdbescherming

Amsterdam: SWP

Weijers, I. (2018)

Jeugdrecht in de praktijk

Amsterdam: SWP

Wesselman, D., Schweitzer, C. & Armstrong, S. (2021)

Integratief opvoeden
Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Weterings, A.M. (1977)

Het pleeggezin als opvoedingssituatie.
Een empirisch onderzoek naar de opvoedingssituatie van voogdijpupillen in een pleeggezin

Groningen: VRB drukkerijen

Weterings, A.M. (1984)

Opgroeien in een pleeggezin

 

Deventer: Van Loghum Slaterus

Weterings, A.M. (1998)

Pleegzorg in balans. 
Bestaanszekerheid voor kinderen

Leuven-Apeldoorn: Garant

Weterings, A.M., Bloemberg, W.A., Pruijs, H. & Pool, W. (1998)

De ontwikkeling van kinderen in pleeggezinnen
Een onderzoek onder 58 pleegzorgsituaties (ouders, pleegouders en pleegkinderen) met behulp van het IPP (later genoemd: PSI, Pedagogisch Signalerings-Instrumentarium)

Leiden: Universiteit Leiden

Weterings, A.M. (1999)

Pedagogische criteria jeugdbescherming en Handreiking bij ouderschap bij uithuisplaatsing

Wil een kind zich adequaat kunnen ontwikkelen, dan heeft hij een duurzame relatie nodig met een primaire verzorger, die hem liefde en structuur biedt. Door het liefdevol stellen van grenzen wordt de wereld duidelijk en veilig voor het kind. Weterings heeft voor de relatie t.b.v. opvoeding de term: Gehechtheids- en opvoedingsrelatie geïntroduceerd.

Den Haag: Ministerie van Justitie

Weterings, A.M. & Van den Bergh, P.M. (2003)

LAGKO, Lijst met Aandachtspvelden voor gedrag van het kind volgens de ouder/opvoeder
Toelichting: 
Deze lijst, ook AV, Aandachtsveldenlijst genoemd, is een van de lijsten uit het PSI, Pedagogische Signalerings-Instrumentarium (Weterings, A.M. & Van den Bergh, P.M., 1993; 2016)

Amsterdam:SWP

Weterings, A.M. & Bakker, M.  (2014)

Het Pedagogish Beslis-Model bij terugplaatsing van Pleegkinderen

In het rapport over het PBM, Pedagogisch Beslis-Model uit 2014, worden de eerste resultaten van de PBM-terugplaatsingstrajecten beschreven. Allereerst wordt kort uiteen gezet op welke theoretische basis en onderzoeksresultaten het PBM is gebaseerd. Doel van het PBM is: emotionele bestaanszekerheid te scheppen voor pleegkinderen, ofwel bij hun ouders thuis ofwel in een pleeggezin. Na uitleg over de opzet van de trajecten, volgen in hoofdstuk 6 t/m 8 de eerste resultaten. Het rapport sluit af met aanbevelingen. 

Voorschoten: EC Kind in de Pleegzorg (vanaf 1-5-2021 EC Pleegkind en Pleegzorg)

Willems, J.C.M.  (2003)

A world fit for children: van liefdadigheid naar gedeelde verantwoordelijkheid

Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Amsterdam, SWP

Het still-face-experiment herhaald met mobiele telefoon – Bureau Jeugd & Media